ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

 

ЗАКОН ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ

Трансакции и трансфери, тековни трансакции, капитални трансакции, плаќања и трансфери, пазар на странски платежни средства и курс на денарот, посебни мерки на Народна банка на РМ, известувања, надзор, казнени одредби, упатства, одлуки и правилници.
 
цена 1.990 ден.