ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk
 
 
ПРИРАЧНИК ЗА СМЕТКОВОДСТВО СПОРЕД МСФИ/МСС 
 • Изданието на овој прирачник е конципирано според МСФИ/МСС и сметковниот план за сите сметки од класа 0 до класа 9. 
 • Претставува спој на теоретски знаења и бројни практични решенија за признавање, презентирање и обелоденување на деловните трансакции. 
 • Дава насоки за сметководствено евидентирање според МСФИ/МСС, сметковниот план и законската регулатива во РСМ. 
 • Вклучува примери на финансиски извештаи и сметководствени политики според МСФИ/МСС. Наменет е за трговците од сите дејности, самостојните вршители на дејност, приватните установи, јавните претпријатија и други субјекти со профитна дејност. Прирачникот е корисен водич за професионалните и долгогодишните практичари, но и за оние кои сакаат да стекнат нови знаења.
 • цена 5.490 ден.
 
 
МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ЕНТИТЕТИ
 • Ова издание претставува водич за примена на Меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни ентитети (МСФИ за МСЕ). 
 • Од 1 јануари 2012 година овој нов поедноставен стандард кој е составен од 35 Оддели го применуваат субјектите од приватниот сектор, односно сите видови на трговски друштва, самостојни вршители на дејност, приватни установи, јавни претпријатија и други субјекти кои се класифицирани како мали и микро трговци кои не котираат на берза, во согласност со Законот за трговски друштва. 
 • Во РСМ овој стандард (МСФИ за МСЕ) е официјално објавен во Службен весник на РМ број 107 од 10 август 2011 година, како дополнување на Правилникот за водење на сметководство. 
 • Одделите од стандардот се обработени низ бројни, практични примери и илустративни книжења за трансакциите со користење на сметките од сметковниот план. 
 • Прирачникот претставува поедноставна рамка за признавање, мерење, презентирање , обелоденување на деловните трансакции и настани кај малите и микро трговци. 
 • Прирачникот е корисна алатка за сите сметководители кои непосредно и професионално се ангажирани во примена на МСФИ за МСЕ.
 • цена 4.190 ден. 
 
 
ПРИРАЧНИК ЗА СМЕТКОВОДСТВО ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ 
 • со практични примери од класа 0 до класа 9
 • Прирачникот е изработен според законските прописи и правилникот за водење на сметководство за субјектите од јавниот сектор
 • цена 4.000 ден. 
 
 
АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВЕН ПЛАН (ПРИВАТЕН СЕКТОР) 
 • Аналитичкиот сметковен план го применуваат субјектите кои сметководството го водат согласно ЗТД правилникот за сметководство (и согласно МСС/МСФИ).
 • На пропишаните синтетички сметки и расчленети аналитички сметки се евидентира: состојбата и движењето на средствата, капиталот, обврските, приходите, расходите и резултатот од работењето во согласност со усвоените МСС/МСФИ и меѓународниот стандард. За финанскиско известување за мали и средни субјекти МСЕ. 
 • цена 1.800 ден.

 

АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВНИ ПЛАНОВИ (БУЏЕТСКИ И НЕПРОФИТЕН СЕКТОР) 
 • Збирката аналитички сметковни планови опфаќа:
 • аналитички сметковен план за непрофитните организации
 • НОВ аналитички сметковен план за буџетот на РСМ, на единиците на локалната самоуправа и на фондовите
 • НОВ аналитички сметковен план за корисниците на средствата од буџетите и фондовите (и за јавните здравствени установи)
 • цена 1.950 ден.  

 

ЗАКОН ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

 • Со Законот за трговски друштва посебно се разработени одредбите за: трговецот, трговец поединец, трговски друштва.
 • цена 1.600 ден. 
 
ЗАКОН ЗА ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ 
 • Основи на облигационите односи, настанување на обврските, форми на договор, капар, застапување, неважност на договорот, лихварски договор, одговорност за неисправен производ, надомест на материјална штета и друго.
 • цена 1.700 ден.
 
ЗАКОН ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ 
 • Трансакции и трансфери, тековни трансакции, капитални трансакции, плаќања и трансфери, пазар на странски платежни средства и курс на денарот, посебни мерки на Народна банка на РСМ, известувања, надзор, казнени одредби, упатства, одлуки и правилници.
 • цена 1.990 ден. 
 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ 
 • Заради важноста на даноците во работното секојдневие на секој стопнаски субјект ФВ Консалтинг ја изготви оваа комплетна збирка на даночни прописи, со цел точно да Ве информира за секој вид на данок кој го применувате во Вашето работење.
 • цена 3.000 ден.
 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
 • Збирката на закони од областа на работните односи претставува одговор на сите Ваши прашања со кои се соочувате. Многуте законски измени кои настанаa во врска со законските прописи од областа на работните односи токму овде се комплетирани.
 • цена 1.800 ден. 
 
 
ПРИРАЧНИК ЗА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ДДВ 
 • Имајќи го во предвид фактот дека големиот број  на приватни фирми, здруженија, јавни институции, како и физички лица спаѓаат во категоријата на даночни обврзници за ДДВ или се потенцијални обврзници за овој данок, сметаме дека со ова издание подетално, јасно и разбирливо Ви ја презентираме материјата во Законот за ДДВ и подзаконските акти и нивно спроведување во пракса.
 • Истиот се состои од 27 теми, во кои детално се обработени прашања кои се однесуваат на оданочувањето на прометот во земјата и изобилува со практични примери за оданочување на прометот на добра и услуги во производните дејности, во трговијата на големо и мало, угостителството, градежништвото, тур-оператори, банки и финансиски институции, осигурителни друштва, превоз, сервисно-ремонтни услуги, како и третманот на ДДВ во работењето на непрофитни организации, државни органи, општини, јавни установи и други јавно правни тела кои се во системот на ДДВ.
 • цена 4.000 денари

 

ПРЕСМЕТКА НА ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА 

 • Стручно издание на Економско правен консалтинг ФВ кое се однесува на трошоците за службени патувања во земјата и во странство. Истото претставува спој на законски одредби и практични решенија за признавање и исплата на трошоците за службени патувања во земјата и странство во приватниот и во буџетскиот сектор, нивно сметководствено евидентирање и даночен третман од аспект на данокот на добивка и данокот на личен доход.
 • Преку практични примери се разработени правилата за пресметка на трошоци за пат, сместување, дневници и сите пропратни трошоци за вработените, како и изготвување на патни налози, начин на исплата на надоместоци за пат во земјата и странство.
 • Изданието е изработено во лесен, едноставен и разбирлив стил, со што е приспособен за секојдневна употреба од страна на сметководителите, благајниците, правниците и управителите/раководителите.
 • цена 1.390,00 ден.