Почитувани, ова е дел во кој се објавуваат закажаните семинари и обуки за КПУ, а за кои навремено ќе бидете известени на вашите мејл адреси.

  

Се согласувам податоците внесени во пријавата за посета на континуирано професионално усовршување (КПУ) да бидат користени и обработувани согласно со Законот за вршење на сметководствени работи. Истовремено се согласувам да добивам информации за термините во кои ќе се организираат обуки за КПУ