Почитувани, ова е дел во кој ги најавуваме семинарите и обуките за КПУ. Навремено ќе бидете известени кога ќе се организираат.

Се согласувам податоците внесени во пријавата за посета на континуирано професионално усовршување (КПУ) да бидат користени и обработувани согласно со Законот за вршење на сметководствени работи. Истовремено се согласувам да добивам информации за термините во кои ќе се организираат обуки за КПУ