ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

Почитувани!

Економско правен консалтинг ФВ веќе 29 години има високо ниво на кредибилитет кај релевантните институции во Република Северна Македонија и своите клиенти и соработници.

Консултантскиот тим на Економско правен консалтинг ФВ го сочинуваат овластен ревизор, овластени сметководители и правници, со долгогодишно работно искуство и потребни квалификации за извршување на секојдневните задачи, одговорно, стручно, објективно и професионално.

Големиот број долгогодишни претплатници сведочи за квалитетот и навременоста на нашите услуги.

Користејќи го горенаведеното како објективен опис на нашата работа и цел, ви нудиме ПОЛУГОДИШНА ПРЕТПЛАТА за периодот од 01.07. до 31.12.2020 година

Истата може да ја изберете во хартиена или електронска форма.

ПОЛУГОДИШНА ПРЕТПЛАТА во хартиена форма кај  

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ    

ПРИВАТЕН СЕКТОР 

                                               

ЕЛЕКТРОНСКА ПОЛУГОДИШНА ПРЕТПЛАТА