ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

ЗА КВАЛИТЕТНА РАБОТА ПОТРЕБЕН Е КВАЛИТЕТЕН ПЛАН!

Водејќи се според ова правило, веќе подготвивме понуди за ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА ЗА 2023-та година. Понудите погледнете ги подолу.


 ЈАВЕН СЕКТОР  

(буџетски корисници, фондови за здравствено

и пензиско осигурување, ЈЗУ и општини)              ПОНУДА 

 

 ПРИВАТЕН СЕКТОР 

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА  ПОНУДА  

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА        ПОНУДА