ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА ПЛАТЕН ДАНОК ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА НЕРЕЗИДЕНТ