ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

15 ЈУЛИ 2022 Г.РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ ЗА ПРОДАДЕНИ КЕСИ ЗА АПРИЛ-ЈУНИ 2022 Г.