ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

ИСПЛАТА НА 20% ОД ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА ВО БУЏЕТСКИ СЕКТОР