ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk
 
АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВЕН ПЛАН

Новиот аналитички сметковен план го применуваат субјектите кои сметководството го водат согласно ЗТД правилникот за сметководство (и согласно МСС/МСФИ).
На пропишаните синтетички сметки и расчленети аналитички сметки се евидентира: состојбата и движењето на средствата, капиталчот, обврските, приходите, расходите и резултатот од работењето во согласност со усвоените МСС/МСФИ и меѓународниот стандард. За финанскиско известување за мали и средни субјекти МСЕ. 

цена 1.800 ден.