ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

 

Владини институции

Претседател на РСМ

Собрание на РСМ

Влада на РСМ

 

Министерства

Министерство за одбрана

Министерство за внатрешни работи

Министерство за надворешни работи

Министерство за правда

Министерство за локална самоуправа

Министерство за образование и наука 

Министерство за финансии

Министерство за информатичко општество и администрација 

Министерство за економија 

Министерство за здравство

Министерство за култура

Министерство за труд и социјална политика

Министерство за транспорт и врски

Министерство за животна средина и просторно планирање

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Народна банка на РСМ -КУРСНИ ЛИСТИ

 

Сојуз на стопански комори на РСМ

 

Агенции 

Агенција за странски инвестиции  

Агенција за администрација  

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

Агенција за електронски комуникации

Агенција за пoдршка на претприемништвото

Агенција за енергетика

Агенција за иселеништво

Агенција за вработување

Агенција за стокови резерви

Агенција за катастар на недвижности

 

Останати институции на Република Северна Mакедонија

Управа за јавни приходи на РСМ

Царинска управа на РСМ 

Завод за статистика

Централен регистар на РСМ

Фонд за ПИОМ

Македонска берза за хартии од вредност

Биро за јавни набавки

Секретаријат за Европски прашања 

Услуги на Влада

Државен завод за геодетски работи - Катастар

Државен завод за ревизија

Дирекција за заштита на личните податоци

Државна комисија за спречување на корупцијата

Комисија за хартии од вредност

Централен депозитар за хартии од вредност

Фонд за здравствено осигурување

Нов пензиски фонд

АМСМ услуги - патни растојанија во Македонија