ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk
 

ПРИРАЧНИК ЗА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ДДВ

 

Имајќи го во предвид фактот дека големиот број на приватни фирми, здруженија, јавни институции, како и физички лица спаѓаат во категоријата на даночни обврзници за ДДВ или се потенцијални обврзници за овој данок, сметаме дека со ова издание подетално, јасно и разбирливо Ви ја презентираме материјата во Законот за ДДВ и подзаконските акти и нивно спроведување во пракса.

Истиот се состои од 27 теми на 640 страници, во кои детално се обработени прашања кои се однесуваат на оданочувањето на прометот во земјата и изобилува со практични примери за оданочување на прометот на добра и услуги во производните дејности, во трговијата на големо и мало, угостителството, градежништвото, тур-оператори, банки и финансиски институции, осигурителни друштва, превоз, сервисно-ремонтни услуги, како и третманот на ДДВ во работењето на непрофитни организации, државни органи, општини, јавни установи и други јавно правни тела кои се во системот на ДДВ.

СОДРЖИНА НА КНИГАТА

цена 4.000 денари