ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

ЗАКОН ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ 

Оваа книга, на 520 страници ви нуди целосни информации за трансакциите и трансферите, тековните трансакции, капиталните трансакции, плаќањата и трансферите, пазарот на странските платежни средства и курсот на денарот, посебните мерки на Народна банка на РСМ, известувања, надзор, казнени одредби, упатства, одлуки и правилници.

СОДРЖИНА НА КНИГАТА

цена 1.990 ден.