ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВНИ ПЛАНОВИ

(БУЏЕТСКИ И НЕПРОФИТЕН СЕКТОР)  

Збирката аналитички сметковни планови, на 240 страници опфаќа:

Аналитички сметковен план за непрофитните организации, НОВ аналитички сметковен план за буџетот на РСМ, на единиците на локалната самоуправа и на фондовите и НОВ аналитички сметковен план за корисниците на средствата од буџетите и фондовите (и за јавните здравствени установи)

цена 1.950 ден.