ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

 АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВНИ ПЛАНОВИ

Збирката аналитички сметковни планови опфаќа:
- аналитички сметковен план за непрофитните организации
- аналитички сметковен план за буџетот на РМ, на единиците на локалната самоуправа и на фондовите
- аналитички сметковен план за корисниците на средствата од буџетите и фондовите (и за јавните здравствени установи)

цена 1.950 ден