ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

 

 ЗАКОН ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Со Законот за трговски друштва посебно се разработени одредбите за: трговецот, трговец поединец, трговски друштва.
 
цена 1.600 ден.