ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

ЗАКОН ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Со 506 страници, ова издание се однесува на Законот за трговски друштва и во него се посебно разработени одредбите за: трговец, трговец поединец и трговски друштва.

СОДРЖИНА НА КНИГАТА

цена 1.600 ден.