ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk
 
ПРИРАЧНИК ЗА СМЕТКОВОДСТВО ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ
со практични примери од класа 0 до класа 9

Прирачникот е изработен според најновите законски прописи и правилникот за водење на сметководство за субјектите од јавниот сектор
 
цена 4.000 ден.