Почитувани, ова е дел во кој можете да се пријавувате кога се организираат Обуки за КПУ согласно програмата донесена од страна на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ (ИСОС). 

Економско правен консалтинг ФВ е АКРЕДИТИРАНА компанија од ICC Macedonia International Chamber of Commerce The world business organization и одржува обуки за континуирано професионално усовршување (КПУ) на сметководители и овластени сметководители кое се спроведува согласно Законот за вршење сметководствени работи, а со цел професионално и ефикасно вршење на сметководствените работи.