ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

ПРИРАЧНИК ЗА СМЕТКОВОДСТВО СПОРЕД МСФИ/МСС
 

Со 992 страници, ова издание е практичен прирачник кој е концепиран според МСФИ/МСС и сметковниот план за сите сметки од класа 0 до класа 9. 

Претставува спој на теоретски знаења и бројни практични решенија за признавање, презентирање и обелоденување на деловните трансакции. 

Дава насоки за сметководствено евидентирање според МСФИ/МСС, сметковниот план и законската регулатива во РСМ. 

Вклучува примери на финансиски извештаи и сметководствени политики според МСФИ/МСС. Наменет е за трговците од сите дејности, самостојните вршители на дејност, приватните установи, јавните претпријатија и други субјекти со профитна дејност. Прирачникот е корисен водич за професионалните и долгогодишните практичари, но и за оние кои сакаат да стекнат нови знаења.

 

СОДРЖИНА НА КНИГАТА

цена 5.490 ден.