ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

 ПРИРАЧНИК ЗА СМЕТКОВОДСТВО СПОРЕД МСФИ/МСС 

 

Новото издание на овој прирачник е конципирано според МСФИ/МСС и новиот сметковен план за сите сметки од класа 0 до класа 9. 

Претставува спој на теоретски знаења и бројни практични решенија за признавање, презентирање И обелоденување на деловните трансакции. 

Дава насоки за сметководствено евидентирање според МСФИ/МСС, новиот сметковен план и законската регулатива во Македонија. 

Вклучува примери на финансиски извештаи и сметководствени политики според МСФИ/МСС. Наменет е за трговците од сите дејности, самостојните вршители на дејност, приватните установи, јавните претпријатија и други субјекти со профитна дејност. Прирачникот е корисен водич за професионалните и долгогодишните практичари, но и за оние кои сакаат да стекнат нови знаења.

цена 5.490 ден.