ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

БУЏЕТСКИ СЕКТОР - ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СВОИТЕ ВЕБ СТРАНИ