ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • НОВИ ПРАВИЛНИЦИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

    Во Службен весник на РСМ бр.216/2019 се објавија два нови правилника за примена на новините во Законот за данокот на добивка: -П Р А В И Л Н И К  ЗА  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНИОТ БИЛАНС НА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ-со кој се пропиша формата и содржината на даночниот биланс на непрофитни организации - образец „ДБ-НП/ВП„-во сила од 19 октомври 2019 година, - П Р А В И Л Н И...

ЗАНИМЛИВОСТИ