ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА КПУ

    Почитувани, ФВ Консалтинг Ве известува дека во претстојниот период, од октомври - декември ќе одржува обуки за континуирано професионално усовршување - КПУ, согласно Законот за вршење на сметководствени работи (“Службен весник на РМ” бр. 95/12...190/16 - во понатамошниот текст: Законот). Сите сметководители и овластени сметководители кои се обврзани со Законот редовно и задолжително ...

ЗАНИМЛИВОСТИ