ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • НОВ ЗАКОН ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО ДРЖАВНИ И ОПШТИНСКИ СТВАРИ

    Во Службен весник на РМ бр.78/2015 се објави новиот Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост. Новиот закон влегува во сила од 21 мај 2015 година.Од овој датум престанува да важи Законот за користење и располагање со стварите на државните органи (Службен весник на РМ бр. 8/05...180/14). Започнатите постапки за давање, за престанок и ...

ЗАНИМЛИВОСТИ