ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА/ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ - 31 МАРТ 2017 Г.

    Согласно член 504 од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр.28/04...61/16) трговското друштво кое има преовладувачко влијание во едно или повеќе друштва е должно да изработи консолидирана годишна сметка и финансиски извештаи. Едно друштво има преовладувачко влијание доколку:држи непосредно или посредно удел, односно акции што обезбедуваат мнозинство гласови/располага со мнозинство г...

ЗАНИМЛИВОСТИ